Начало >> За нас

За нас

Екипът на Revolution е обучителния екип на ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА. Той е изграден от утвърдени специалисти с доказан опит в сферата на провеждането на поведенчески тренинги и обучения, предлагайки различни интерактивни програми по утвърдени Европейски стандарти.

Програмите за тренинг и тим билдинг се изготвят индивидуално според изискванията и нуждите на съответната компания или организция.

С помощта на нашите обучения ще отчетете подобряване на микросредата във вашия бизнес, по-добра екипна ефективност и по-високи производствени резултати. Основната причина за постигане на успехи в дадена бизнес среда е обучението на кадрите в нея. Служителите осигуряват 85% от резултатите в бизнеса. Именно затова е изключително важно да се инвестира в постоянно повишаване на тяхната квалификация.

Какво ще отчетете като резултати:
• Увеличаване на печалбата;
• Повишаване личната ефективност на мениджърите и служителите и подобряване на техните взаимоотношения;
• Увеличаване конкурентоспособността на фирмата;
• Мотивиране на екипа, увеличаване на лоялността, което пък води до намаляване на текучеството;
• Подобряване екипната работа и намаляване на грешки в работата
• Ще отчетете и как се създава среда, в която всеки сам изследва поведението и ряакциите си и става част от екипа, по собствено убеждение и воля, като придобва и развива нови умения.

Защо именно семинар тип тренинг ?
Научно доказано е, че придобиването и усвояването на знания и умения под формата на тренинг, е в пъти по-ефективено от стандартния общоприет начин на лекционно обучение. Възприемането и запомянането при лекция е межди 7-12 %, докато при комбинацията на лекция и поведенчески тренинг знанията достигат до 82% от хората.

Тренинги и тиймбилдинги
Какво представлява тренинга - Това е метод за придобиване на нови умения, които приложени в корпоративна среда, повишава ефективността на екипа, създава условия за спокойна и творческа атмосфера, като същевременно с това предотвратява и отстранява конфликти . Преминалите през този тип обучение повишават своята производителност, комуникативност и мотивация.
Нашият екип провежда тренинги на тема:
• Изграждане на екип
• Преговори и конфлити
• Управление на времето
• Управление на продажбите
• Лидерски умения
• Презентационни умения
• Комуникативни умения
• Умения за преговаряне
• Управление на мотивацията
• Изграждане на доверие
• Умения да продаваме

Обучения и семинари

Кое е уникално в нашите обучения?
Екип Revolution прилага не само утвърдените методи за обучение, но използва и иновативни подходи, които дават в пъти по-добра усвояемост на материята. Обученията които провеждаме са:

• Рекламни стратегии
• Иновации в рекламата - или как да се продадем на пазара в криза?
• Маркетинг планиране и одит
• Как да прехвърлим бизнеса си в Интернет пространството
• Как да популяризираме продуктите и услугите си
• Подходи и методи за усъвършенстване на търговски умения
• Как да стартираме бизнес самостоятелно
• Как да си намерим работа и да стартираме своята кариера
• Конфликти и преговори
• Системи за кариерно развитие
• Бизнес етикет
• Стратегически техники за продажби
• Управление на човешки ресурси - избор и контрол на персонала
• Водене на търговски и бизнес преговори
• Създаване на имидж
• Разпределяне на отговорности и правомощия
• Привличане и задържане на нови клиенти
• Управление на търговски взаимоотношения и следпродажбено обслужване
• Какво е QR код и как да го прилагаме
• Как успешно да презентираме себе си и своята дейност
• Как да оптимизираме своя сайт

Фасилитация , провеждане на работни и бизнес срещи

Какво е фасилитация?
Фасилитацията е процес, даващ възможност да се установи какво е становището на определна фрупа от хора по определена тема и да се изведат решения по възникналите проблеми. Това е технология , използвана в семинари, работни бизнес срещи, конфликтни среди и стратегически преговори . Фасилитацията помага да се създаде пространство, където могат да се вземат важни или ключови решения
Фасилитаторът е човек , който управлява процеса, (без да взема страна или да проявява пристрастие) до достигане на определено решение, което е продукт на групата и създава среда на откритост и доверие. Целта на фасилитатора е да остане незабелязан. Той не навлиза в съдържанието на материята, а само води процеса.

Ние в екип Revolution изграждаме процес на обсъждане и изграждаме дневен ред на професионално ниво.
Улесняване на използването на най-ефективните методи във вашата компания или организация като :
• Създаваме и организираме коративни конференции;
• Ръководим срещи на Управителен съвет или определен екип от специалисти;
• Улесняваме и структурираме дискусии в определени в области като:

- Развитие на стратегическите цели и визията на компанията
- Изграждане "отгоре-надолу" на новите стратегически цели на компанията (и разпределение на времето)
- Приключване на минал и изграждане на график за следващ период (стратегия и отговорности)
- Ефективно начало на нов проект, посока и др.
- Решаване на неотложни въпроси / конфликти (разрешаване на конфликти)
- Създаването на нови идеи, продукти, тенденции (творчески семинари)
- Подобряване на взаимодействието между структурните звена
- Въвеждането на нови процедури и технологии
- Въвеждането на антикризисни мерки
- Разработване и приемане на фирмените ценности
- Развитието на методи за работа в екип (развитие на екипа)